OLVASS ÉS NYERJ!


Szeretnél prémium minőségű szaloncukrot kapni, vagy ajándékozni karácsonyra? Nem kell tenned mást, mint a MAMMUT FACEBOOK oldalán a játékfelhívás poszt alatti kommentben megírnod, hogy a Szamos Marcipán sikertörténete honnan indult, mi volt az első, klasszikus termékük? A helyes választ megtalálod a Design rovatunk Made in Hungary sorozatán belül! 

JÁTÉK IDŐTARTAMA

2021.12.16.-2021.12.22.

A játékban részt vevők között 3 fő részére 3 db Szamos Marcipán szaloncukor díszdobozt sorsolunk ki random sorsolással.

Sorsolás 2021.12.23.

Részletes infók és játékszabályzat:

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. Szervezés és lebonyolítás
A Mammut Management Kft. (székhely: 1026 Budapest, Lövőház u 2-6., cégjegyzékszám:  01-09-304362, adószám: 26146274-2-41, a továbbiakban: Szervező), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott Szamos Marcipán (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi. Jelen Szabályzat tartalmazza a Nyereményjátékra irányadó adatkezelési nyilatkozatot, valamint a képekre vonatkozó felhasználási megállapodást is. A szervezés során a Benedict & Helfer Kft. (3565 Tiszalúc, Hársfa utca 4-8., cégjegyzékszám: 05-09-027632, adószám: 14117192-2-05.) továbbiakban: Lebonyolító) mint lebonyolító és adatfeldolgozó közreműködik a Nyereményjáték lebonyolításában. A Szervező és a Lebonyolító a továbbiakban együttesen: Szervezők.

A szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Mammut Magazin weboldalán a JÁTÉK menüpontban.

A Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

2. Részvételi szabályzat
2.1. A Nyereményjátékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, bejelentett magyarországi lakcímmel és adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik  érvényes regisztrációval rendelkeznek a https://facebook.com  weboldalon.

2.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Benedict & Helfer Kft., Mammut Managament Kft, Tummam Kft, Mammut Szolgáltató Zrt., és Cushmann & Wakefield Property Management Service Kft valamennyi munkavállalója, és kapcsolt vállalkozásainak – értve ez alatt minden olyan személyt, aki. Mammut Managament Kft, Tumman Kft, Mammut Szolgáltató Zrt., és Cushmann & Wakefield Property Managament Service Kft részére bármely jogviszony alapján munkavégzésre irányuló tevékenységet végez – szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.3. A Nyereményjátékból kizárásra kerül az a játékos, akinek megadott személyes adatai nem valósak, személyes adatai nem azonosíthatók be egyértelműen személyi azonosító okmánnyal, a Facebook profilon megadottakkal (például vezeték és keresztnév), vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a szabályzatban írt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli.

2.4. A Szervezők kizárják a felelősségüket a Nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a promóciós játékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

2.5. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. Ha a nyertes személy bármely ok miatt nem azonosítható, úgy a Szervező a nyeremény kiadását megtagadja.

2.6. A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. A játékban való részvétel joga és a nyeremény átvételének joga át nem ruházható. A nyeremény vissza nem utasítható.

3. A promóciós játék ideje
A Nyereményjáték időtartama – 2021.12.16.(16:00) -2021.12.22. (24:00)

4. A Nyereményjáték menete
A játék az alábbi promóciós felhívással indul:

„OLVASS ÉS NYERJ!

Szeretnél prémium minőségű szaloncukrot kapni, vagy ajándékozni karácsonyra? Akkor olvass és játssz velünk! Nem kell tenned mást, mint a játékfelhívás poszt alatti kommentben megírnod, hogy a Szamos Marcipán sikertörténete honnan indult, mi volt az első, klasszikus termékük? A helyes választ megtalálod a MAMMUT MAGAZIN Design rovatában a Made in Hungary sorozatunkon belül! 

JÁTÉK IDŐTARTAMA

2021.12.16.-2021.12.22.

A játékban részt vevők között 3 fő részére 3 db Szamos Marcipán szaloncukor díszdobozt sorsolunk ki random sorsolással.

Sorsolás 2021.12.23.

Részletes infók és játékszabályzat itt:

https://www.mammutmagazin.hu/2021-11/jatek/

Sorsoláson való részvétel feltétele: poszt alatti kommentben a helyes válaszadás a feltett kérdésre

Sorsolás 2021.12.23.

A nyereményt kizárólag személyesen a Szamos Marcipán MAMMUT Bevásárlóközpontban lévő üzletében lehet átvenni december 23, 24 –én, vagy december 27-31 között a nyitvatartás ideje alatt.

5. Nyeremények:
3 fő részére 3 db Szamos Marcipán szaloncukor díszdoboz a Szamos Marcipán felajánlásával

A nyertesek kiválasztásának módja, időpontja és helyszíne:

A nyertesek kiválasztása véletlenszerű sorsolással történik a játék teljes időtartama alatt a szabályoknak megfelelő résztvevők közül.

A nyertesek nevét a sorsolást követően 3 napon belül Instagram storyban tesszük közzé, illetve a játékfelhívás alatti poszt kommentjeként. A nyerteseknek az  ugyanebben a posztban / posztokban megadott email címen 7 napon belül jelentkezniük szükséges, hogy a nyereményátadás részleteit közvetelenül egyeztetni tudjuk.  Amennyiben a nyertesek bármelyike a megadott 7 napon belül visszajelzést nem küld, úgy a játékból kizárásra kerül. A Szervező valamennyi felelősségét kizárja a téves, hibás, vagy hiányos adatok miatt keletkező követelésekkel szemben.

A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a nyertes saját Facebook-beállításai miatt nem kapja meg az értesítést, vagy arra nem reagál határidőben.

A nyertes felelőssége, hogy a Facebook regisztrációjára beérkező üzeneteket és értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a nyertes mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a nyertes részére.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos igényérvényesítésre a polgári jog szabályai szerint van mód.

6. Adatkezelés
6.1. Az Adatkezelő: a Szervező, Mammut Management Kft, Adatfeldolgozó: a lebonyolító a Benedict & Helfer Kft. (3565 Tiszalúc, Hársfa utca 4-8., cégjegyzékszám: 05-09-027632, adószám: 14117192-2-05.)

6.2. A kezelt adatok köre:

A Nyereményjátékban részt vevők neve, Facebook-elérhetősége. A Nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és az adatok beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a Nyereményjátékban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli.

6.3. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek Nyereményjátékban való részvételének lehetővé tétele, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertesek személyének nyilvánosságra hozása, valamint a Nyereményjáték pénzügyi elszámolása. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja és nem tárolja.

6.4. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és adattovábbítás jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik kezeléséhez és továbbításhoz a Nyereményjátékban való részvétellel. A Nyereményjáték felületén az érintett – a szöveg előtt külön jelölőnégyzetben megjelölve – hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, mellyel egyben elismeri azt, hogy a Nyereményjátékra és az adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot megismerte.

6.5. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a résztvevő által megadott személyes adatokat 30 napig őrzi. Ezen időpontig is csupán addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a résztvevő kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor.

7. Adattovábbítás
A játékos köteles valós adatok megadására, a játékos által megadott adatok valótlansága esetén ennek következményeit a játékos mint adatszolgáltató viseli. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében is átadhassa, továbbá publikálhassa vagy ismertethesse a nyertes játékos nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Ennek megfelelően a nyertes a játékban való részvétellel hozzájárul neve és fényképe nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a róla készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező vagy a Lebonyolító díjmentesen felhasználja.

A Szervező a nyereményjáték lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A sorsolást követő 30. napig át nem vett nyeremények automatikusan egy következő játék nyereményalapjába kerülnek.

Mammut adatvédelmi szabályzata: http://mammut.hu/adatvedelem

A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk.

A játékszabályt tartalmazó JÁTÉK menüpont nem reszponzív támogatott FB megjelenés, így egyes típusú mobilkészüléken előfordul, hogy nem jelenik meg. Laptop, illetve asztali gép használata javasolt. Mobil készülékről a játékszabályzat elérése a Mammut weboldalán keresztül javasolt. Az erre mutató linket a játékra felhívó posztok szöveges részei tartalmazzák.

8. Kizárás
A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a játékost  a Nyereményjátékból:

  • aki nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban;
  • aki a Szervezők alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója aki a Facebook felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált az Facebookon;
  • aki bármilyen módon megsérti vagy megszegi a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
  • aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Szervezők által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg;
  • aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel;
  • aki személyes adatait nem, illetve hibásan vagy valótlanul adja meg a Szervezők részére, illetve személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását visszavonja;

A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a játékos által feltöltött kommentet a Nyereményjátékból, amely:

  • nem felel a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
  • amelyet a Szervezők ízléstelennek ítélnek;
  • közerkölcsöt sért;
  • nyíltan szexuális, politikai, illetve pornográf tartalmú.

A Felhasználó, illetve komment kizárása esetén az adott játékos nem tarthat igényt nyereményre, illetve – amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy – a már átadott nyereményét, illetve amennyiben azt visszaszolgáltatni már nem tudja, úgy annak értékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőknek, valamint köteles a Szervezőknek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni. A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a kizárt játékos, illetve hozzászólás helyett saját belátásuk szerint egy másik játékost, illetve kommentet hirdessenek ki nyertesként, de erre nem kötelezhetők. A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg a döntést. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőknek nem áll módjukban figyelembe venni. A Szervezők ilyen vizsgálatot csak az adatkezelési jogosultság érvényességi idején belül folytatnak le. A Szervezők attól függetlenül jogosultak dönteni a kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomásukra.

9. Szabályzat módosítása
A Szervezők fenntartják a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervezők a mammut.hu weboldalon keresztül értesítik a játékosokat.

10. A Szervezők felelőssége
A Szervezők nem vállalnak felelősséget a játékos mulasztásából eredő következményekért. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervezők nem szavatolják a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehetők felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervezők a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszenek, azokért azonban nem tehetők felelőssé. Továbbá tekintettel arra, hogy a Facebook rendszere valamely hozzászólást nem észlel, illetve ha a játékos hibájából az tévesen, hibásan került közzétételre, a Szervezők nem vállalnak felelősséget. A Szervezők kizárnak valamennyi kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték, így különösen az alkalmazott szoftver esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervezők a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállalnak, a nyertes játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával, gyártójával és/vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervezők a nyeremény átadásakor a nyertes játékos számára megjelölnek.